Сільський голова

Боков Василь Олексійович

Поточна діяльність | Регуляторна діяльність | Проекти регуляторних актів | проект рішення Пристінської сільської ради «Про встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів Пристінської сільської ради» та аналіз регуляторного впливу проекту рішення
проект рішення Пристінської сільської ради «Про встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів Пристінської сільської ради» та аналіз регуляторного впливу проекту рішення

 

П Р О Е К Т

gerb

Пристінська сільська рада

Куп’янського району Харківської області

__________ сесія VI скликання

_____________ 2015 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ _____________

 

 

Про встановлення розміру орендної плати

за користування земельними ділянками в

межах населених пунктів Пристінської сіль-

ської ради 

 

Керуючись п.35 ч.І ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’ , ст.206 Земельного кодексу України, Закону України ,,Про плату за землю ’’ , Закону України ,,Про оренду землі’’,ст.ст.269-271, 274,277,281-289 Податкового кодексу України, технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель с.Пристін та с.Сеньок , Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити орендну плату за земельні ділянки для фізичних та юридичних осіб  у розмірі 10 відсотків.

 

2. Затвердити Положення «Про оренду земельних ділянок в межах населених пунктів Пристінської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» (додаток 1).

 

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

 

4. Рішення підлягає оприлюдненню в 10-ти денний термін з дня його прийняття.

 

5. Копію рішення сільської ради надати в Куп’янську ОДПІ для проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати земельного податку.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування,  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.О.Боков

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ___ сесії  УІ скликання            

Пристінської  сільської ради                       

від _________ 2015 року № ____                              

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО   ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК в межах населених пунктів Пристінської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

 

                                                                   1. Загальні положення

                        Оренда землі  -  це  засноване  на  договорі  строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві  для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

    1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Пристінської сільської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про плату за землю", "Про оренду землі", Податкового кодексу України.

         1.2.Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за земельні ділянки в с.Пристін та с.Сеньок. 

1.3.  Орендарями земельних ділянок можуть бути громадяни, юридичні та фізичні особи України, іноземні та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та  організації, а також іноземні держави.

 

1.4.  Орендодавцем  земель, що перебувають у  комунальній власності в межах населеного пункту є Пристінська сільська рада.

1.5.Положення регламентує:

-  порядок передачі в оренду земельної ділянки або її частини (частки);

-  порядок визначення розміру орендної плати з врахуванням нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

1.6.   Підставою для укладання договору оренди є рішення Пристінської сільської ради про передачу ділянки (її частини) з обов'язковим визначенням категорії земель за основним
цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) і категорії земель за функцією використання.

     У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладання договору оренди є результати аукціону.

 

1.7.   Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний  за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на обумовлений договором строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (Додаток ).

 

В договорі оренди землі крім істотних умов договору можуть встановлюватися інші договірні зобов'язання.

Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Пристінської  сільської  ради (далі - Орендодавець) та зацікавлена особа (особи) в отриманні земельної ділянки в оренду (далі - Орендар).

1.8.  Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами та державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

1.9 Об'єктами оренди є земельні ділянки,  її частини (реальні частки).

 

1.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю (її частину) , що розташовані на земельній ділянці.

Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

 

2.Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю

2.1. Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

2.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення згідно з  нормативно-грошовою оцінкою.

2.3.   Річний розмір орендної плати за земельні ділянки  встановлюються відповідно до діючого законодавства, яка не може бути меншою 3 % та перевищувати 12% нормативної грошової оцінки, враховуючі особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель.

2.4. Підставою розірвання договору може бути:

а) взаємна згода сторін;

б)  вимога однією зі сторін у випадку не виконання іншою стороною обов'язків, передбачених договором;

в)  добровільна відмова Орендаря від оренди земельної ділянки або припинення діяльності Орендаря;

 

3. Порядок погодження розміру орендної плати

3.1.   Підставою для визначення розміру орендної плати є нормативна-грошова оцінка землі.

3.3.   Рішення зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає Пристінська  сільська рада відповідним рішенням сесії сільської ради та вносить зміни в дане Положення.

Розмір орендної плати не є сталим і змінюється у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів.

3.4. Розрахункові ставки орендної плати піддягають коригуванню при встановленні Верховною Радою України нових   змін грошової (економічної) оцінки земель. Ставки орендної плати піддягають щорічній індексації відповідно до офіційного коефіцієнту індексації грошової оцінки земель.

 

4.Порядок справляння орендної плати за землю

          4.1. Обов’язковою підставою для нарахування орендної плати є реєстрація права оренди.                   4.2. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

             4.3.  Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно на бюджетний рахунок Пристінської сільської ради до 30-го числа місяця наступного за звітним.

           4.4.  Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                         Т.Ф. Василець

 

 

 

Додаток

до Положення «Про оренду земельних ділянок в межах населених пунктів Пристінської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки»

 

 

 

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

 

___________________________                                                                "___" ___________ 20__ р.

 (місце укладення)

 

 

 

Орендодавець Пристінська сільська рада - в особі сільського голови _________________

__________________________________________________________________________________

(призвище,ім'я та по батькові особи)

діючого на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що надалі зветься «Орендодавець» з одного боку, та орендар ______________________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування юридичної  або П.І.Б. физичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

     1. Орендодавець надає, а орендар приймає в  строкове  платне користування земельну ділянку з кадастровим номером ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(цільове призначення)

яка знаходиться ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

 

Об`єкт оренди

 

     2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __________, у тому числі                                                                                                                        (гектарів)         

__________________________________________________________________________________

(площа та якісні характеристики окремих категорій земель)

     3. На  земельній ділянці знаходяться об`єкти нерухомого майна_________________________

__________________________________________________________________________________

(перелік,характеристика і стан будинків,будівель,споруд та ін.об'єктів)

     5. Нормативна грошова оцінка  емельної ділянки становить  ____________________ гривень.

     6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

     7. Інші особливості об`єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини __________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Строк дії договору

 

     8. Договір укладено на ______ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж  за _____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

 

     9. Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності вноситься  орендарем у грошової формі у ____відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

11. Орендна плата вноситься у такі строки _____________________________________________

     13. Розмір орендної плати переглядається  ___________________________________________

                                                                                                         (періодичність)

у разі:

     -зміни умов господарювання, передбачених договором;

     -зміни розмірів орендної плати,визначених Податковим кодексом України підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

     -погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

     -в інших випадках, передбачених законом.

    14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у  розмірі ___________ несплаченої суми за кожний день прострочення.

                            (відсотків)

 

Умови використання земельної ділянки

 

     15. Земельна ділянка передається в оренду для _______________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                               (мета використання)

     16. Цільове призначення земельної ділянки __________________________________________

__________________________________________________________________________________

     17. Умови збереження стану об`єкта оренди.

     17.1 Використовувати земельну ділянку відповідно до вимог цього договору за цільовим призначенням.

       

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

 

     18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення(непотрібне закреслити).

     Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: заява орендаря та рішення сесії депутатів Пристінської сільської ради.

     Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов`язані з цим, покладаються на орендаря (орендодавця).

     19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду ___________________________________

__________________________________________________________________________________

     20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у ______________ після державної          

(строк)

реєстрації права оренди земельної ділянки відповідно до Закону України ,,Про державну реєстрацію речових прав на  нерухоме майно та їх обтяжень''за актом ії приймання-передачи.

 

 

 

Умови повернення земельної ділянки

 

     21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

     22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

     23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

     24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов`язань, передбачених цим договором.

      Збитками вважаються:

-  фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

-  доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

     25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

Обмеження (обтяження) щодо використання  земельної ділянки

 

     26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб _____________________________________________________________

                                                                                            (підстави встановлення обмежень (обтяжень)

     27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов`язки сторін*

 

     28. Права орендодавця:

               Орендодавець має право вимагати від орендаря:

 - використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

 -дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

 -дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

 - своєчасного внесення орендної плати.

     29. Обов`язки орендодавця:

 - передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

  -  при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

 -  не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

 - відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

 - попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

     30. Права орендаря:

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

отримувати продукцію і доходи;

здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

     31. Обов`язки орендаря:

 - приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

 - виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

 - дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

 - у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу доходів і зборів.

           

Ризик випадкового знищення або пошкодження об`єкта оренди чи його частини

 

     32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об`єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець) .

                     

Страхування об`єкта оренди

 

     33. Згідно з цим договором об`єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього договору.

     35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов`язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об`єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 

     36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

       У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв`язується у судовому порядку.

     37. Дія договору припиняється у разі:

         -закінчення строку, на який його було укладено;

         -придбання орендарем земельної ділянки у власність

         -викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної  ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

         -ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

       38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

        - взаємною згодою сторін;

-  рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших

підстав, визначених законом.

       39. Розірвання договору оренди  землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачене законом або цим договором . 

      40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також  реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

             Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря,  засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або

неналежне виконання договору

 

     41. За невиконання або неналежне виконання  договору  сторонни несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

     42. Сторона,  яка  порушила  зобов`язання,  звільняється  від відповідальності,  якщо вона доведе,  що це порушення сталося не зїї вини.

 

Прикінцеві положення

 

     43. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є  укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

       Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій в органі, який провів державну реєстрація права оренди.

 

     Невід`ємними частинами договору є:

     - план або схема земельної ділянки;

     - кадастровий план  земельної  ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

    - акт визначення   меж   земельної   ділянки   в   натурі   (на місцевості);

    - акт приймання-передачі об`єкта оренди;

    - проект відведення земельної ділянки у випадках,  передбачених законом.

 

 

 

 

 

                         Реквізити сторін

 

Орендодавець                                                             Орендар

 

________________________________                              ________________________________

________________________________                               ________________________________

________________________________                               ________________________________

                          

 

 

                       Підписи сторін

 

Орендодавець                                                                 Орендар

 

________________________________                               ________________________________

 

МП                                                                              МП (за наявності печатки)

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                         Т.Ф. Василець

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту рішення Пристінської  сільської ради

«Про встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів Пристінської сільської ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів Пристінської сільської ради».

 

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

Цей регуляторний акт розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014р. №71-УІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу  України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» виникла необхідність приведення розміру орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів для фізичних  та юридичних осіб на території Пристінської сільської ради у відповідність законодавству України.

 

2. Визначення цілей державного регулювання:

         Основною метою прийняття регуляторного акту є:

  • виконання ст.ст. 288,289 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування»;
  • встановлення відповідно до діючого законодавства розміру орендної плати, враховуючі особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель;
  • наповнення бюджету сільської  ради;
  • раціональне використання земель комунальної власності.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення розміру орендної плати.

Відносини, що виникають у сфері справляння орендної плати, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, орендна плата є обов'язковою для встановлення сільською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Відповідно до Податкового Кодексу України нарахування орендної плати за використання земельних ділянок в межах населених пунктів здійснюється  відповідно до нормативної грошової оцінки землі в межах населених пунктів Пристінської сільської ради з урахуванням місцезнаходження земельної ділянки (в залежності від економіко-планувальної зони та врахуванні локальних коефіцієнтів та коефіцієнтів функціонального використання). Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. 

Проект - рішення сільської ради розроблявся за принципами:

- доцільності;

- адекватності;

- прозорості;

- ефективності;

- передбачуваності;

- збалансованості.

              Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо  розміру орендної плати;

- підготовка відповідного проекту - рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці Пристінської сільської  ради в мережі Інтернет: www.pristin.kupyansk.info .

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить приведення діючих договорів оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства, належне стягнення  орендної плати за користування земельними ділянками в межах населених пунктів Пристінської сільської ради   та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта відсутні, але на виконання його вимог може негативно впливати довготривалий період розроблення землевпорядної  документації.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

 

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Юридичні особи

Фізичні особи

 Встановлення єдиного порядку плати за  користування  земельними ділянками в межах населеного пункту;

відкритість і прозорість процедури надання в оренду землі;

 створення рівних умов конкуренції.

Сплата орендної плати за користування земельними ділянками

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженої плати в запланованому обсязі; стимулює ефективне землекористування в селі

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

 

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Пристінської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до законодавства відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

8.Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності зазначеного регуляторного акту визначаються за  критерієм:

1) статистичні показники, пов’язані з дією акту:

- розмір надходжень від орендної плати за землю;

- кількість додаткових угод, укладених до договорів, розмір орендної плати у яких не відповідає вимогам Податкового кодексу України;

2) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  виконкомом Пристінської сільської ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: пл..Перемоги,7,с.Пристін, Куп’янський район, Харківська область, 63750, або на електронну адресу Пристінської сільської ради: pristin-s-r@ukr.net, протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційній сторінці Пристінської сільської ради в мережі Інтернет: www.pristin.kupyansk.info.

 

 

 

 

28.04.2015 р.

 

 

Сільський голова                                                                                                               В.О. Боков

 

                                                                                                      

 

                                                                                                      

 

Переглядів: 133
Дата публікації: 14:26 19.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада